เกิด  21  เมษายน  2476
สัญชาติ ไทย
เชื้อชาติ ไทย
ศาสนา  พุทธ
บิดา นายคำมูล  คันธวงศ์ (ถึงแก่กรรม)
มารดา  นางน้อย    คันธวงศ์  (ถึงแก่กรรม)
 
สถานภาพ สมรสกับคุณเพ็ญธิรา  มีบุตร  3  คน
    นางสาวเพ็ญจุรี คันธวงศ์
ผู้ช่วยผู้ประสานกิจการ บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม จำกัด  (กลุ่มบริษัทในเครือLAFARGE  GROUP)
 นางสาวเพ็ญจิรา   คันธวงศ์
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  นางสาวเพ็ญนภา  คันธวงศ์
  อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

E-mail   Charoen.k@bu.ac.th
    Charoenk@tillekeandgibbins.com
    Charoenk@tillekeandgibbins.co.th
    Charoenk@hotmail.com