นักการเมืองอาวุโสของเมืองไทย

- สร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจว่าระบบการเมืองเป็นสิ่งดีงาม พร้อมจะอุทิศตนให้สังคมมากกว่าที่จะเป็นผู้รับ นักการเมืองที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลหรือรัฐมนตรี แต่ต้องพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้าน และเป็น ส.ส. ที่ดีมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นต่อไป

- หวังให้พี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง มีศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในตนเองและได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากหน่วยงานของรัฐ

ตลอดเวลา 8 สมัยของการเป็น ส.ส นอกจากภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมของประเทศ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ แล้ว ยังได้ออกพบปะชาวบ้านด้วยการออกพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังและช่วยแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่เป็นประจำทุกวัน

นอกจากนั้น ดร.เจริญยังใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจากวิถีทางการเมืองถ่ายทอดแนวความคิดให้แก่ ส.ส. รุ่นใหม่ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง