หารือความเป็นไปได้ทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในโครงการขยาย
วิทยาลัยกรุงเทพ เป็น มหาวิทยาลัย
ผู้บุกเบิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยจุดเริ่มต้นจากสถาบันเล็กๆ  เมื่อ พ.ศ. 2505 ......จากสภาพที่เหมือนป่าอยู่ห่างไกลความเจริญ ......จากที่ไม่มีใครสนใจอยากมาร่วมทำงาน ......จากที่ผู้เรียนไม่มีความมั่นใจในเกียรติภูมิของสถาบันด้วยคิดว่าเมื่อจบไปแล้วก็ไม่สามารถคาดการณ์อนาคตของตนเองได้และ ......จาก "โรงเรียนไทยเทคนิค" "วิทยาลัยไทยเทคนิค" "วิทยาลัยกรุงเทพ"และ "มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" ตามลำดับ บนเนื้อที่ 17 ไร่เศษ  ซอยกล้วยน้ำไท  ขยายเป็น 20 ไร่ และพัฒนาไปยังวิทยาเขตรังสิตในปี พ.ศ. 2525 ด้วยภูมิทัศน์อันร่มรื่นกว้างขวาง และสวยงาม บนเนื้อที่ 252ไร่เศษด้วยจุดยืนอันมั่นคงและเป็นที่ยอมรับของสังคม


พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
นายกสภาองค์แรก และ ดร.เจริญ คันธวงศ์
ในพิธีประสาทปริญญาบัตร

ดร.เจริญ คันธวงศ์ ถ่ายภาพร่วมกับ
คุณสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ ผู้อุปถัมภ์ (แถวหน้าคนที่ 2
จากขวา) และคุณสุรัตน์-คุณปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์
ผู้ก่อตั้ง (แถวหน้าคนที่ 2 และ 3 จากซ้าย)
และแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารเรียนหลังแรก